Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych „DETRANS”

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY DŹWIGNIC I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH "Detrans" w Bytomiu jest instytutem badawczym realizującym zadania o charakterze badań podstawowych, stosowanych oraz prac wdrożeniowych w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w swoim zakresie.

Główne kierunki działalności:
- modelowanie procesów i struktur transformacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki, a przede wszystkim do małych
i średnich firm,
- rozwój innowacyjności produktów oraz procesów wytwarzania i eksploatacji, między innymi metody optymalizacji procesów
produkcyjnych i eksploatacyjnych dźwignic i maszyn przeładunkowo-transportowych, systemów sterowania obiektów,
komputerowego wspomagania procesów technologicznych i decyzyjnych, metody i urządzenia do badań materiałów i systemów
technicznych,
- rozwój systemów transportowych, racjonalizacji wykorzystania zasobów materiałowych i energetycznych w procesach wytwarzania i
eksploatacji poprzez rozwój technologii utylizacji materiałów eksploatacyjnych, recyclingu,
- rozwój organizacyjno-technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym oraz zapobieganie i usuwanie skutków
katastrof technicznych,
- prowadzenie prac normalizacyjnych w zagadnieniach dotyczących dźwignic i maszyn przeładunkowo-transportowych.
"Detrans" posiada bardzo duże doswiadczenie w zakresie dźwignic, maszyn przeładunkowych i transportowych. Jest kontynuatorem prac realizowanych przez Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych (CBKM). Posiada duże zasoby archiwalne zrealizowanych dokumentacji technicznych, osiągające kilka milionów rysunków. Zdobyte wieloletnie doświadczenie (od 1945 r.) w pełni wykorzystuje w obecnych innowacyjnych rozwiązaniach dźwignic i maszyn przeładunkowo-transportowych.
Wdraża w zakładach produkcyjnych opracowane nowe technologie oraz modernizacje, maszyny i urządzenia przeładunkowe i transportowe.
Wykonuje pełne układy technologiczne, modernizacje maszyn i urządzeń. Realizuje prace projektowe, wykonuje dokumentację techniczną, opracowuje ekspertyzy i opinie techniczne.
Organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń.
 

Naszym klientom i wszystkim potrzebującym służymy radą, odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi układów transportowych i przeładunkowych, a także nowoczesnymi rozwiązaniami maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego.
Współpracujemy z innymi instytutami i przedsiębiorstwami w zakresie opracowywania i wprowadzania innowacyjności i nowych technologii w procesach produkcyjnych i technologicznych.

Podstawowym kierunkiem pracy "Detrans" jest obszar maszyn roboczych z wyróżnieniem następujących grup tematycznych:
- maszyny i urządzenia dźwigowo-transportowe, technologiczny transport wewnątrzzakładowy,
- rozładunek materiałów sypkich z wagonów i statków,
- kontenerowe centra logistyczne, transport intermodalny,
- maszyny i urządzenia przeładunkowe na składowiskach materiałów sypkich,
- przenośniki ekologiczne z taśmą zamkniętą dla materiałów sypkich pylących,
- przenośniki do transportu biomasy, odpadów komunalnych i przemysłowych,
- układy informatyczne i sterownicze warunkujące automatyzację wyżej wymienionych systemów.
 

"Detrans" realizuje prace badawcze w zakresie napędów hydraulicznych maszyn i urządzeń:
- diagnostyka i ocena stanu technicznego układów hydraulicznych maszyn w warunkach eksploatacyjnych przy użyciu specjalistycznej przenośnej aparatury pomiarowej,
- badania stanowiskowe, pomiary charakterystyk i regulacja elementów i podzespołów hydraulicznych w Laboratorium Napędów Hydraulicznych "Detrans",
- opracowywanie wytycznych modernizacji napędów i sterowań hydraulicznych maszyn będących w długoletniej eksploatacji.

"Detrans" realizuje prace rozwojowe, wdrożeniowe i projektowe w zakresie:
- dźwignic, a szczególnie suwnic wszelkiego typu oraz układnic magazynowych,
- żurawi przemysłowych hakowych i chwytakowych,
- przesuwnic kolejowych, samochodowych oraz dla wytwórni materiałów budowlanych,
- różnego rodzaju urządzeń transportu przerywanego i układów przeładunkowych,
- ładowarek kołowych i zgarniakowych, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek oraz koparek kołowych,
- wywrotnic wagonowych bębnowych i platformowych,
- wygarniaczy materiałów spod zasobników,
- przenośników taśmowych różnego rodzaju, zgarniakowych, śrubowych, członowych, kubełkowych i wałkowych,
- chwytni kontenerowych i chwytaków różnego typu,
- elementów dźwignic jak: hamulce bębnowe i tarczowe, sprzęgła, zblocza, koła jezdne itp.,
-zawiesi i trawers.

"Detrans" wykonuje również usługi w zakresie:
- dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń, dokumentacji techniczno-ruchowej i odbiorowej,
- przebudowy i modernizacji istniejących dźwignic, maszyn przeładunkowych i transportowych,
- konstrukcji wsporczych np. torów podsuwnicowych dźwignic wszystkich typów, napraw poawaryjnych itp.,
- obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji oraz mechanizmów napędowych.

"Detrans" opracowuje ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie:
- oceny stanu technicznego wszystkich typów dźwignic, maszyn przeładunkowych i transportowych,
- modernizacji oraz innych wynikających z potrzeb klientów.

"Detrans" wykonuje obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji, maszyn i urządzeń oparte na wieloletnich doświadczeniach metodami analitycznymi i numerycznymi, zwłaszcza metodą elementów skończonych (MES). Typowe analizy dotyczą stanu naprężeń i odkształceń w celu określenia miejsc krytycznych, optymalizacji kształtu w celu zmniejszenia wytężenia konstrukcji oraz analizy przyczyn powstania uszkodzeń i ich wpływu na dalszą eksploatację urządzenia.

"Detrans" wykonuje kompleksowe projekty mechanizacji i automatyzacji dźwignic, prac przeładunkowych i transportowych oraz magazynowania materiałów. Projektuje nowe dźwignice, maszyny przeładunkowe i transportowe dla różnych materiałów, a szczególnie materiałów masowych sypkich. Również wykonuje diagnostykę mechanizmów i napędów maszyn i urządzeń.

Wszystkich zainteresowanych innowacjami, nową technologią, nowymi urządzeniami, modernizacją i mających problemy zaprzaszamy do współpracy.

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych „DETRANS”

Powstańców Śląskich 6
41-902 Bytom
NIP. 626-000-05-37.
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583