NEWAG S.A.

NEWAG S.A to nowo­cze­sna spółka, z tra­dy­cjami się­ga­ją­cymi roku 1876.

Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w moder­ni­za­cji i pro­duk­cji taboru kole­jo­wego, pro­duk­cji tram­wa­jów i pojaz­dów metra. Spółka spe­cja­li­zuje się w napra­wach okre­so­wych oraz moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych, elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych oraz pod­ze­spo­łów pojaz­dów szynowych.

 

W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­du­ko­wane są spa­li­nowe i elek­tryczne zespoły trak­cyjne, wagony oso­bowe, moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy spa­li­nowe, nato­miast w oddziale firmy w Gli­wi­cach pro­du­ko­wane są i moder­ni­zo­wane loko­mo­tywy elek­tryczne.

To wła­śnie w Gli­wi­cach powstają plat­formy naj­now­szych pro­duk­tów spółki — loko­mo­tyw Dra­gon i Griffin.

 

NEWAG S.A. ma sta­bilną i wyjąt­kowo mocną pozy­cję na rynku loko­mo­tyw w Pol­sce. W ostat­nich latach grupa kapi­ta­łowa NEWAG S.A. zdo­mi­no­wała kra­jowy rynek moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych oraz pro­duk­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. W grud­niu 2013 roku NEWAG S.A stała się spółką gieł­dową debiu­tu­jąc z suk­ce­sem na war­szaw­skiej Gieł­dzie Papie­rów Wartościowych.

 

Nowo­cze­śnie zarzą­dzana spółka szcze­gól­nie dba o wysoką jakość swo­ich pro­duk­tów oraz wyko­ny­wa­nych usług, co potwier­dzają otrzy­mane świa­dec­twa i cer­ty­fi­katy. Bez­pre­ce­den­sowy i spek­ta­ku­larny suk­ces spółki na wysoce kon­ku­ren­cyj­nym rynku opa­no­wa­nym przez poten­ta­tów branży taboru kole­jo­wego zna­lazł swoje odbi­cie w wyróż­nie­niu firmy tytu­łem „Ten, który zmie­nia pol­ski prze­mysł” przy­zna­wa­nym przez prasę bran­żową, Dia­men­tem For­besa czy tytu­łem Lidera Małopolski.

Oferta

NEWAG S.A.

Cho­rzow­ska 58
44-100 Gliwice
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583