Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Katedra Nauki o Materiałach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej została formalnie utworzona 1 września 1991 roku. Organizatorem i pierwszym Kierownikiem Katedry był prof. zw. dr hab. inż. Adolf Maciejny. Nauka o materiałach była jednak obecna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii praktycznie od początku jego istnienia. W roku 1969 utworzona zostaje Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów przekształcona w roku 1971 w Instytut Inżynierii Materiałowej.

Był to okres pionierskich działań mających na celu wprowadzenie w Polsce nowej dziedziny wiedzy, jaką była inżynieria materiałowa. Interdyscyplinarny charakter inżynierii materiałowej sprawił, że w wymienionych jednostkach powstawały specjalistyczne zespoły badawcze grupujące naukowców tych samych lub pokrewnych specjalności. Kierownikiem jednego z nich był prof. A. Maciejny, który skupił wokół siebie specjalistów z zakresu szeroko pojętej nauki o materiałach. W trakcie reorganizacji Wydziału Metalurgicznego w roku 1991, grupa ta stała się w naturalny sposób zalążkiem powstającej Katedry Nauki o Materiałach. Od 1 września 1997 roku do 31 sierpnia 2009 roku kierownikiem Katedry był wychowanek profesora Maciejnego, a równocześnie jeden z Jego najbliższych współpracowników – prof. zw. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk. Od 1 września 2009 roku Jego obowiązki przejął dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej

 

Badania prowadzone w Katedrze Nauki o Materiałach dotyczą projektowania i przetwarzania nowoczesnych stali i stopów metali, ceramiki specjalnej i ogniotrwałej, inżynierii powierzchni, inżynierii biomedycznej, wytwarzania i badania podstawowych właściwości szkieł, technologii utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, korozji wysokotemperaturowej oraz elektrochemicznej, specjalnych technik mikroskopii świetlnej, mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej oraz zastosowania metod automatycznej analizy obrazów w materiałografii i fraktografii ilościowej.
 

Znaczna część tych badań realizowana jest w ramach projektów zamawianych, celowych oraz rozwojowych. Pracownicy Katedry publikują co roku 100 – 150 artykułów w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. Są także autorami lub współautorami licznych monografii, podręczników i skryptów. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej nauki o materiałach oraz inżynierii jakości na wszystkich stopniach kształcenia na kierunkach Inżynieria Materiałowa, Metalurgia, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji a od roku akademickiego 2009/2010 także na nowo otwartym kierunku Informatyka Przemysłowa.

Oferta:

Katedra Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej

Krasińskiego 8
40-019 Katowice
 
BĄDŹMY W KONTAKCIE

Biuro Projektu
 
tel.
(+48) 668 894 583